Wszystkie

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż w roku 2017 ukazały się już następujące publikacje mojego autorstwa:  1. Rylski M., Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy, „Ruch Praw...

Szanowni Państwo, Z dumą pragnę poinformować, że dobiega końca proces wydawniczy pierwszej monografii znajdującej się pod moją redakcją (i kolegi - dra M. Nawrockiego). Książka nosi tytuł "Dynamika zmian w prawie" i jest efektem wielomiesięcznej...

Do góry

Specjalizuję się w zakresie szeroko pojętego prawa zatrudnienia. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (WPiAUS) oraz Europejską Akademię Planowania Finansowego z siedzibą w Bad Homburg. Prowadziłem wykłady w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Finansami i Podatki, Rachunkowość oraz Akademia Managera HR. Wyszkoliłem dotychczas ponad 2500 osób i doradzałem przedsiębiorstwom z pierwszej 20-stki największych firm w Polsce. Obecnie zajmuję stanowisko adiunkta i pełnomocnika ds. nauki w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na WPiAUS, pełnię funkcję przewodniczącego ogólnouczelnianej Komisji Socjalnej, jestem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Universidad de Navarra (Hiszpania).

W latach 2014-2015 byłem członkiem eksperckiego zespołu ds. nowelizacji Statutu US, a w latach 2015-2016 członkiem rektorskiego zespołu ds. nowelizacji Regulaminu ZFŚS. Znajduję się na liście ekspertów lokalnych i ogólnopolskich mediów w zakresie prawa pracy i polityki społecznej (TVP3 Szczecin, Dziennik Gazeta Prawna). Za dotychczasową działalność naukową byłem kilkukrotnie nagradzany, zarówno na szczeblu lokalnym (indywidualna nagroda II stopnia Rektora US), jak i ogólnopolskim (I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej "Złote Skrzydła 2015" i II miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą w Polsce pracę doktorską z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

IMAGE IMAGE IMAGE

Do góry

Naukowa

Od początku mojego zatrudnienia w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej prowadziłem interdyscyplinarne badania na styku prawa pracy i prawa cywilnego. Ich efektem była m.in. obroniona z wyróżnieniem rozprawa doktorska pt. Weksel między stronami stosunku pracy, wydana nakładem wydawnictwa C.H.BECK. W chwili obecnej przedmiotem moich zainteresowań naukowych uczyniłem znacznie szerszy zakres zagadnień, w skład którego wchodzi m.in. problematyka socjalnej działalności pracodawcy, rozwiązywanie stosunków pracy w ramach tzw. zwolnień grupowych, ocena prawidłowości transpozycji dyrektyw z zakresu prawa pracy do polskiego porządku prawnego, czy też wykonywanie pracy w atypowych formach zatrudnienia. Wskazane zagadnienia zgłębiam nie tylko podczas pracy w polskich ośrodkach naukowych, ale także podczas wyjazdów zagranicznych (Universidad de Navarra w Pamplonie, Hiszpania).

Za dotychczasową działalność naukową byłem kilkukrotnie nagradzany (I nagroda w konkursie DGP „Złote Skrzydła 2015”, II nagroda w konkursie IPiSS, indyw. nagroda II st. Rektora US). Brałem czynny udział w wielu zróżnicowanych projektach badawczych, zarówno w charakterze uczestnika jak i kierownika badań. Efektem tej aktywności były publikacje o charakterze monograficznym, artykuły i wygłaszane prelekcje podczas takich wydarzeń, jak m.in. XX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy w Lublinie (28-30 maja 2015 r.). Aktualnie przygotowuję książkę habilitacyjną na temat zasad wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Do góry

p02 IMAGE IMAGE IMAGE

Mikołaj Rylski

+48 607 304 066

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK