DORAŹNA POMOC PRAWNA:

Jest to klasyczne i najbardziej rozpowszechnione na rynku usług prawniczych wsparcie prawne. Polega ono m.in. na:

  • doraźnym poradnictwie prawnym (analiza stanu faktycznego, analiza dokumentów, doradztwo prawne);
  • reprezentacji klienta w danej sprawie przed sądem (w tym Sądem Najwyższym) lub innym organem;
  • wytworzeniu określonej dokumentacji wewnątrzzakładowej, umów lub pism procesowych;
  • negocjowaniu w imieniu klienta warunków współpracy z kontrahentem lub partnerem społecznym (pracodawcą/związkiem zawodowym), bądź też warunków ugody przedsądowej.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

TOWARZYSZENIE PRAWNE:

Bardzo rzadko spotykana usługa polegająca na bieżącym i kompleksowym doradztwie prawnym dotyczącym najczęściej jednej sprawy i towarzyszeniu klientowi, krok po kroku, w rozwoju wydarzeń. W tym przypadku klient niejako sam prowadzi swoją sprawę, ale pod naszym merytorycznym nadzorem. Niekiedy okoliczności zmieniają się tak dynamicznie, że potrzebujesz wielu spotkań lub rozmów w krótkich odstępach czasu. Innym razem wystarczy jedno lub dwa takie spotkania lub rozmowy, aby rozwiać Twoje wątpliwości i doprowadzić sprawę do korzystnego dla Ciebie końca. W tym wariancie spotykamy się zatem lub rozmawiamy w zależności od potrzeb. Możesz także zadzwonić do nas, gdy sprawa wymaga natychmiastowej reakcji, a nie jesteś pewien co w danym momencie należałoby czynić (np. pracodawca przedstawia Ci do podpisu jakiś dokument lub nakazuje wykonanie czynności, która budzi Twoje podejrzenia/wątpliwości/zastrzeżenia). Z tego wariantu korzystają najczęściej osoby pozostające w konflikcie ze swoim pracodawcą/pracownikiem lub przewidujące, iż konflikt taki może niedługo zaistnieć (np. gdy złożone zostanie wypowiedzenie umowy o pracę) i chcące odpowiednio zabezpieczyć się na taką ewentualność lub na wypadek sporu sądowego. Ten wariant współpracy dobrze sprawdza się także w przypadku osób, które chcą gromadzić dowody na istniejące w miejscu pracy patologie (mobbing, dyskryminacja, brak wynagrodzenia za nadgodziny itp.). Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA:

Polega na stałym doradztwie prawnym w zakresie wszelkich spraw z zakresu zatrudnienia i HR, które dotyczą klienta, jego rodziny lub przedsiębiorstwa. W zakres tej usługi wchodzić może także prowadzenie spraw klienta, w tym jego reprezentacja przed sądami (także Sądem Najwyższym) i innymi organami, opiniowanie i sporządzanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, umów lub innych dokumentów pracowniczych, uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach z partnerami społecznymi lub innymi podmiotami, pomoc w windykacji należności. Z tą formą współpracy wiążą się także zniżki finansowe na nasze usługi. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

DUE DILIGENCE (AUDYT PRAWNY)

Ta forma współpracy polega na poddaniu działalności klienta wyczerpującej i wielopłaszczyznowej analizie prawno-zarządczej w zakresie obowiązujących w zakładzie pracy procedur zatrudniania i zwalniania, polityki HR, budowania długofalowych relacji z pracownikami, stosowanych systemów płacowych, czasu pracy, urlopów, działalności socjalnej i szkoleniowej, a także innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładu pracy. W zakres audytu wchodzi także analiza stosowanych przez pracodawcę umów oraz obowiązujących aktów wewnątrzzakładowych (np. układów zbiorowych i regulaminów), a także kwestie związane z ochroną danych osobowych pracowników. Audyt prawny ma również na celu zidentyfikowanie obszarów potencjalnych lub już istniejących zagrożeń dla interesów pracodawcy ze strony pracowników lub organów nadzoru nad pracą oraz zaproponowanie adekwatnych dla nich rozwiązań. Usługa szczególnie polecana dla pracodawców, kancelarii prawnych, agencji pracy, biur doradztwa prawnego i biur kadrowych. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

OUTSOURCING USŁUG PRAWNOPRACOWNICZYCH

Ten rodzaj współpracy skierowany jest do kancelarii prawnych, biur doradztwa prawnego, biur lub działów kadrowych i agencji pracy, które chciałyby rozszerzyć swoją ofertę o prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy albo przekazać część spraw, które obecnie prowadzą lub będą prowadzić w przyszłości podmiotowi zewnętrznemu. Zaletą takiego rozwiązania jest zapewnienie swoim klientom najwyższego poziomu świadczonych usług oraz uwolnienie czasu personelu kancelarii lub biura przy jednoczesnym zachowaniu części swojego wynagrodzenia za świadczone na rzecz klienta usługi prawne. Outsourcing może mieć w tym przypadku charakter incydentalny lub stały. Może przykładowo polegać na zleceniu napisania aktu wewnątrzzakładowego lub opinii prawnej, poprowadzenia sprawy przed sądem lub przynajmniej zoptymalizowaniu przygotowanych przez kancelarię pism procesowych bądź innych dokumentów na rzecz klienta, albo też na całościowej obsłudze klienta kancelarii lub biura z zakresu szeroko rozumianego prawa zatrudnienia i HR. Warunki współpracy, w tym finansowe, ustalamy indywidualnie, uwzględniając zakres usług, ich częstotliwość i czasochłonność oraz stopień skomplikowania. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

EKSPERT POD TELEFONEM

Usługa przygotowana przede wszystkim z myślą o biurach i działach kadrowych, a także agencjach pracy, które poprzez możliwość stałego i swobodnego korzystania z eksperckiego doradztwa prawnopracowniczego chciałyby zapewnić swoim klientom najwyższy poziom świadczonych przez siebie usług. Ta forma współpracy polega na wykupieniu pakietu minut, które można spożytkować na rozmowy telefoniczne z ekspertem z zakresu prawa pracy, gdy akurat istnieje taka potrzeba. Jest to wygodna i optymalna finansowo propozycja korzystania z wiedzy eksperckiej, która doskonale sprawdza się we wskazanej wyżej działalności. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

AUDYT FUNDRAISINGOWY

Innowacyjna na polskim rynku usługa o charakterze pozaprawnym, skierowana wyłącznie do podmiotów działających w tzw. trzecim sektorze (fundacje, stowarzyszenia). Polega na kompleksowej i wielopłaszczyznowej analizie organizacji pozarządowej pod kątem jakości funkcjonujących w niej procesów mających wpływ na efektywność pozyskiwanych środków finansowych lub rzeczowych od podmiotów zewnętrznych (np. darczyńców, grantodawców, organów władzy publicznej). Nasz ekspert, mający doświadczenie w zarządzaniu NGO’s i specjalizujący się w marketingu, komunikacji oraz złożonych działaniach fundraisingowych „prześwietli” Twoją organizację w sposób wykazujący obszary wymagające wsparcia lub reorganizacji. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK