- Rylski M., Kilka uwag o ratio legis art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych in principio, [w:] Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota, pod red. T. Kuczyńskiego i A. Jabłońskiego, Warszawa 2018

- Rylski M., Ogólne refleksje o roli prawa pracy w polityce społecznej państwa, [w:] Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy, pod red. A. Napiórkowskiej, B. Rutkowskiej i M. Rylskiego, Toruń 2018

- Rylski M., Legal Regulation of the Obligation of Employers to Provide Social Support to Employees in the Polish Legal System, Employee Responsibilities and Rights Journal 2018, 1573-3378 (Online), Wydawca Springer US

- Rylski M., Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.). Uwagi polemiczne. Część II, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 4

- Rylski M., Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.). Uwagi polemiczne. Część I, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 3

- Rylski M., Umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji kodeksu pracy, "Państwo i Prawo" 2017, z. 9

- Rylski M., Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 2

- Rylski M., Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy, [w:] Dynamika zmian w prawie, pod red. M. Nawrockiego i M. Rylskiego, DIFIN 2017

- Rylski M., Legal Employment Eligibility of the Persons with Intellectual Disability within the Contract of Employment [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej i B. Karakiewicz, Currenda 2017 

- Rylski M., Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 11 

- Rylski M., O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy o zwolnieniach grupowych (98/59/WE), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2016, nr 5

- Rylski M., Non-competition agreements in the Polish Legal System as a way of safeguarding the interests of employers, [w:] Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities, ISMA University of Latvia 2016

- Rylski M., Legal Eligibility of Pursuing the Claims by the Insurer from the Employee – a Driver Who has Inflicted Damage in a Road Traffic in Polish Legal System, Vilnus University, TEISE 2015, vol. 97

- Rylski M., Zwolnienia grupowe. Komentarz do ustawy, DIFIN 2015 (ss. 268)

- Rylski M., Weksel między stronami stosunku pracy, C.H. BECK 2015 (ss. 315) 

- Rylski M., Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu – rozważania na tle art. 120 KP. Część II, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 10

- Rylski M., Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu – rozważania na tle art. 120 KP. Część I, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 9

- Rylski M., O powszechnym sposobie rozumienia okresów wypowiedzenia – krytycznie.Cześć II, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 7

- Rylski M., O powszechnym sposobie rozumienia okresów wypowiedzenia – krytycznie. Cześć I, „Monitor Prawa Pracy” 2015, nr 6

- Rylski M., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie Kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Cz. II, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 2

- Rylski M., Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie Kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Cz. I, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 1

- Rylski M., Ochrona pracowników młodocianych przed nadużywaniem wobec nich terminowego zatrudnienia – rozważania na tle art. 25 1 KP oraz dyrektywy Rady nr 99/70/WE, [w:] Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, pod red. E. Całej-Wacinkiewicz, K. Flagi-Gieruszyńskiej i D. Wacinkiewicza, C.H. BECK 2014

- Rylski M., Ochrona pracownika przed nadużywaniem terminowego zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 8

- Rylski M., Weksel między pracownikiem i pracodawcą - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 5

- Rylski M., Dodatkowe umowy stron w stosunku pracy w świetle zasady uprzywilejowania pracownika, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 1

- Rylski M., Wina umyślna pracownika a miarkowanie odszkodowania – rozważania na tle art. 121 KP, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 11

Prace w trakcie recenzji, w druku lub na innym etapie procesu wydawniczego:

- Rylski M., Geneza i rozwój prawa pracy w Polsce i Europie w świetle teorii i poglądów Leona Petrażyckiego

- Rylski M., Diferencias de -sexo-género y el principio de no discriminación en la jurisprudencia de los tribunales polacos

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK