Szanowni Państwo,
z całego serca życzę Państwu Zdrowych, Spokojnych, Radosnych i pełnych Miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz tegoż samego na co dzień w Nowym Roku. Mam nadzieję, ze nasza współpraca będzie tak owocna, jak dotychczas, a nawet jeszcze piękniejsza, bo budowana na coraz głębszym poziomie wzajemnego zaufania.
Z wyrazami wdzięczności,
Mikołaj Rylski

Pragnę wyrazić moją radość z faktu, iż w dniu 1 grudnia 2017 r., dzięki współpracy reprezentowanej przeze mnie Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego z Katedrą Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, udało się zorganizować Ogólnopolską Konferencję Naukową w Pobierowie pt. Ochronna funkcja prawa pracy a wyzwania współczesnego rynku pracy. Pragnę także wyrazić moją wdzięczność wobec uczestników za trud przyjazdu i aktywnego uczestniczenia w obradach, a wobec prelegentów dodatkowo za trud przygotowania interesujących referatów. Przy tej okazji udało mi się także wygłosić prelekcję pt. „Ogólne refleksje o roli prawa pracy w polityce społecznej państwa”. 

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Rylski

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że mój najnowszy artykuł pt. „Umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji kodeksu pracy” ukazał się niedawno we wrześniowym numerze czasopisma „Państwo i Prawo”, uznawanego za najlepszy periodyk prawniczy w Polsce.

Łączę wyrazy szacunku,

Mikołaj Rylski

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że z połową czerwca podjąłem się obowiązków członka zespołu recenzenckiego czasopisma „Pracownik i Pracodawca” wydawanego przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Dziękuję przedstawicielom redakcji tego periodyku za zaufanie.
Pozdrawiam,
Mikołaj Rylski

Szanowni Państwo,
w dniach 17 do 19 maja 2017 r. w Toruniu miał miejsce XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którego tematem przewodnim było hasło: „Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie”. W Zjeździe uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in. wicemarszałek Senatu prof. dr hab. Michał Seweryński; pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf; prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska czy podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w interesujących dyskusjach na temat aktualnych problemów prawa pracy, w szczególności pożądanych kierunków zmian legislacyjnych. Zjazd był połączony ze świętowaniem jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Grzegorza Goździewicza, kierownika Katedry Prawa Pracy UMK. Panie Profesorze, jeszcze raz wszystkiego co najlepsze!
Mikołaj Rylski

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż w roku 2017 ukazały się już następujące publikacje mojego autorstwa: 

1. Rylski M., Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 2

2. Rylski M., Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy, [w:] Dynamika zmian w prawie, pod red. M. Nawrockiego i M. Rylskiego, DIFIN 2017

3. Rylski M., Legal Employment Eligibility of the Persons with Intellectual Disability within the Contract of Employment [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej i B. Karakiewicz, Currenda 2017

Zachęcam do lektury! Kolejne opracowania naukowe ukażą się w drugiej połowie roku.

Szanowni Państwo,

Z dumą pragnę poinformować, że dobiega końca proces wydawniczy pierwszej monografii znajdującej się pod moją redakcją (i kolegi - dra M. Nawrockiego). Książka nosi tytuł "Dynamika zmian w prawie" i jest efektem wielomiesięcznej pracy i współpracy młodego pokolenia naukowców zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentujących różne specjalności prawne. Wspomniane opracowanie ma na celu ukazanie, z różnych perspektyw legislacyjnych, problematyki tempa oraz jakości dokonywania zmian normatywnych w polskim systemie prawnym. Autorzy podejmują niełatwe zadanie przybliżenia racji przemawiających za wprowadzeniem kolejnych nowelizacji przepisów, nierzadko dokonując ich krytycznej oceny. Podjęte w opracowaniu tematy stanowią odbicie aktualnych problemów prawodawczych występujących na gruncie prawa materialnego, jak i procesowego. Książka została w całości sfinansowana ze środków Uniwersytetu Szczecińskiego, a przedmowę do niej napisał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. 

Zachęcam do zapoznania się wkrótce z tą pozycją wydawniczą!

Z radością pragnę poinformować, że dziś Universidad de Navarra w Hiszpanii przyznał mi grant w konkursie PIUNA na lata 2016-2019 na międzynarodowe badania pt. "Rola zasady wzajemności w przezwyciężaniu dyskryminacji ze względu na płeć". W badaniach weźmie udział 40 naukowców z całego świata (Europy, Ameryki, Afryki), reprezentujących różne dyscypliny naukowe (prawnicy, socjologowie, psychologowie, filozofowie). Projekt ma na celu stworzenie spójnego i interdyscyplinarnego modelu zapobiegania, rozpoznawania i likwidowania zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć w różnych sferach życia społecznego. Wspomniany model postępowania ma być skierowany do różnych podmiotów, w szczególności do państwa jako organizatora systemu prawnego. Jestem jedynym naukowcem z Polski, który został zaproszony do projektu i weźmie w nim czynny udział. 

Pragnę poinformować, że w czasopiśmie "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" (11/2016) właśnie ukazał się mój artykuł pt. "Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy". Zachęcam do lektury :)

W dniu 14 listopada br. miałem przyjemność wziąć udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Elastyczne formy zatrudnienia we Włoszech i w Polsce. Szanse i zagrożenia" odbywającej się Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Celem konferencji było omówienie reform rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem porównania włoskich i polskich rozwiązań w kwestii ogólnej regulacji prawnej i stosunków zatrudnienia oraz licznych ważnych kwestii, takich jak zwolnienia indywidualne, elastyczne formy zatrudnienia, struktura zatrudnienia.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK